لیست قیمت

لیست قیمت محصولات منسوجات هتلی پارس

لیست قیمت لایکو

نام محصول قیمت مشخصات فنی تولید کننده
ملحفه هتلی لایکو روبالشی راه راه ساتن 50-75 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده راه راه ساتن 170-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده راه راه ساتن 200-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده راه راه ساتن 220-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده راه راه ساتن 240-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 90-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 100-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 120-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 140-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 160-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار راه راه ساتن 180-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 170-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 200-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 220-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 240-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 260-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف راه راه ساتن 280-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روبالشی ساده پنبه 50-75 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده پنبه 170-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده پنبه 200-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده پنبه 220-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده پنبه 240-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 90-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 100-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 120-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 140-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 160-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده پنبه 180-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 170-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 200-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 220-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 240-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 260-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده پنبه 280-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روبالشی ساده ساتن پنبه 50-75 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده ساتن پنبه 170-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده ساتن پنبه 200-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده ساتن پنبه 220-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو روانداز ساده ساده ساتن پنبه 240-280 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 90-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 100-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 120-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 140-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 160-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور تشک کشدار ساده ساتن پنبه 180-200 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 170-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 200-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 220-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 240-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 260-220 لایکو
ملحفه هتلی لایکو کاور لحاف ساده ساتن پنبه 280-220 لایکو
حوله لایکو 70-140 لایکو
حوله لایکو 40-80 لایکو
حوله لایکو زیرپایی 45-90 لایکو
لحاف لایت لایکو 170-220 لایکو
لحاف لایت لایکو 200-220 لایکو
لحاف لایت لایکو 220-220 لایکو
لحاف لایت لایکو 240-220 لایکو
لحاف لایت لایکو 260-220 لایکو
لحاف لایت لایکو 280-220 لایکو
بالش لایکو داکرون بالفلکس 1000 گرمی لایکو
بالش لایکو داکرون بالفلکس 1100 گرمی لایکو
بالش لایکو داکرون بالفلکس با رویه پنبه دوزی 1000 گرمی لایکو
بالش لایکو پر و الیاف 1200 گرمی مدل سافت لایکو
بالش لایکو پر 1500 گرمی مدل هارد لایکو
بالش پر، پارچه پنبه ای، 1800 گرمی لایکو
محافظ تشک لایکو 200-90 لایکو
محافظ تشک لایکو 200-120 لایکو
محافظ تشک لایکو 200-140 لایکو
محافظ تشک لایکو 200-160 لایکو
محافظ تشک لایکو 200-180 لایکو

————————-


لیست قیمت پارس نگین

نام محصول سایز قیمت مشخصات فنی تولید کننده
لحاف سحر یک نفره 155*220 نامشخص پارچه پلی استر پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی) پارس نگین
لحاف سحر دو نفره 200*220 نامشخص پارچه پلی استر پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی) پارس نگین
لحاف سپیده یک نفره 155*220 نامشخص پارچه 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی) پارس نگین
لحاف سپیده دو نفره 200*220 نامشخص پارچه 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی) پارس نگین
کاور لحاف سحر یک نفره 155*220 نامشخص پارچه پلی استر پنبه 35% – 65% پارس نگین
کاور لحاف سحر یک نفره 200*220 نامشخص پارچه پلی استر پنبه 35% – 65% پارس نگین
کاور لحاف سپیده یک نفره 155*220 نامشخص پارچه 100% پنبه پارس نگین
کاور لحاف سپیده یک نفره 200*220 نامشخص پارچه 100% پنبه پارس نگین
بالش پرناز 50*70 نامشخص الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1100 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
بالش پرناز 70*70 نامشخص الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1700 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
بالش پرناز 60*80 نامشخص الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1800 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
بالش پر هتلی 50*70 نامشخص پر ترکیب شده 1100 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
بالش پر هتلی 70*70 نامشخص پر ترکیب شده 1600 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
بالش پر هتلی 60*80 نامشخص پر ترکیب شده 1700 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی پارس نگین
محافظ تشک رز یک نفره 90*200 نامشخص پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – تور دوزی شده پارس نگین
محافظ تشک رز دو نفره 160*200 نامشخص پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – تور دوزی شده پارس نگین
محافظ تشک ارکیده یک نفره 90*200 نامشخص پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – 4 طرف کشدوزی شده پارس نگین
محافظ تشک ارکیده دو نفره 160*200 نامشخص پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – 4 طرف کشدوزی شده پارس نگین
ملحفه سحر یک نفره 150*260 نامشخص پارچه پلی استر پنبه 35% – 65% پارس نگین
ملحفه سحر دو نفره 220*260 نامشخص پارچه پلی استر پنبه 35% – 65% پارس نگین
ملحفه سحر دو نفره کینگ 240*260 نامشخص پارچه پلی استر پنبه 35% – 65% پارس نگین